فویل

این فویل ها در صنایع بسته بندی پگاه تولید می شوند