ترکیب سهامداران شرکت

جدول شماره ۱– تغییرات سرمایه از بدو تأسیس شرکت

ردیف مبلغ سرمایه

(میلیون ریال)

مبلغ افزایش سرمایه

(میلیون ریال)

محل تامین تاریخ ثبت
۱ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ مطالبات حال شده ۲۴/۰۶/۸۳
۲ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ مطالبات حال شده ۱۰/۰۵/۸۶
۳ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ مطالبات حال شده ۲۷/۱۱/۹۸

 

جدول ۲– ترکیب سهامداران شرکت

سهامدار عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۸
شرح تعداد سهام درصد سهام
صنایع شیر ایران (سهامی خاص) ۱۹۸۹۷۷۷۱۲ ۹۹.۵
شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) ۳۳۲۲ ۰.۰۰۲
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام) ۳۳۲۲ ۰.۰۰۲
شیر پاستوریزه پگاه تهران (سهامی عام) ۳۳۲۲ ۰.۰۰۲
بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) ۲۰۵۱۲۲ ۰.۱۰۳
پخش سراسری بازار گستر پگاه (سهامی خاص) ۲۰۱۸۰۰ ۰.۱۰۱
کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس (سهامی خاص) ۲۰۱۸۰۰ ۰.۱۰۱
کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران (سهامی خاص) ۲۰۱۸۰۰ ۰.۱۰۱
بازار گستر پگاه منطقه یک (سهامی خاص) ۲۰۱۸۰۰ ۰.۱۰۱
جمع   ۱۰۰%