اطلاعات عملکرد مالی

گزیده اطلاعات

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال مالی (مبالغ به میلیون ریال)

عنوان۲۹/۱۲/۱۳۹۸۲۹/۱۲/۱۳۹۷
درآمد خالص عملیاتی۱،۵۱۸،۴۰۵۱،۱۳۰،۳۰۴
سود (زیان) عملیاتی۲۸۰،۳۷۹۲۴۴،۳۲۲
خالص هزینه و درآمد غیرعملیاتی۱،۶۵۳(۴۸،۱۸۹)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات۱۱۸،۶۷۳۷۶،۳۹۰
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی۵،۲۰۴۶،۶۰۳

ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (مبالغ به میلیون ریال)

عنوان۲۹/۱۲/۱۳۹۸۲۹/۱۲/۱۳۹۷
جمع داراییها۸۷۳،۸۲۴۶۲۴،۸۴۷
جمع بدهیها۵۳۶،۳۹۳۴۸۶،۰۸۹
سرمایه ثبت شده۶۰،۰۰۰۶۰،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام۳۳۷،۴۳۱۱۳۸،۷۵۸

نسبتهای مالی

جدول ۱۴– نسبت­های مالی ۴ سال اخیر

شرحنسبتواحدسال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵
نقدینگیجاریمرتبه۱.۹۲۱.۴۰۱.۴۵۱.۰۷
آنیمرتبه۱.۱۳۰.۶۰۰.۸۸۰.۶۶
اهرمیبدهیدرصد۶۱%۷۸%۸۶%۸۵%
بدهی به ارزش ویژهمرتبه۱۵۹%۳۵۰%۳۲۹%۴۶۹%
نسبت مالکانهدرصد۳۹%۲۲%۲۳%۱۸%
پوشش بهرهمرتبه۱.۳۶۱.۶۶۱۰.۷۸۷.۸۳
سودآوریحاشیه سود خالصدرصد۲%۲%۷%۸%
بازده حقوق صاحبان سهامدرصد۷۰%۵۵%۱۶%۱۶%
بازده دارایی هادرصد۲۷%۱۲%۴%۳%
فعالیتگردش دارائیهامرتبه۱.۷۴۱.۸۱۱.۷۵۱.۶۸
گردش داراییهای ثابتمرتبه۲۳.۶۳۱۶.۲۰۹.۷۰۹.۳۲
متوسط دوره وصول مطالباتروز۹۴۹۶۵۹۳۷
دوره گردش کالاروز۶۱۱۳۹۱۱۳۱۰۹
دوره گردش عملیاتروز۹۸۱۹۸۲۰۹۲۰۴

الف ) شاخص نقدینگی

عنوان۲۹/۱۲/۱۳۹۸۲۹/۱۲/۱۳۹۷
نسبت جاری۱.۹۲۱.۴۰
نسبت آنی۱.۱۳۰.۶۰

ب ) شاخص اهرمی

عنوان۲۹/۱۲/۱۳۹۸۲۹/۱۲/۱۳۹۷
نسبت بدهی ها به دارایی ها۶۱%۷۸%
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام۱۵۹%۳۵۰%

ج) شاخص سوآوری

عنوان۲۹/۱۲/۱۳۹۸۲۹/۱۲/۱۳۹۷
نسبت سود ناخالص به فروش۱۸%۲۲%
نسبت سود عملیاتی به فروش۱۴%۱۲%
نسبت بازده فروش۹%۱۰%
نسبت بازده داراییها۲۷%۱۲%

حقوق ، مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره

حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره تابعی از تصمیمات واحکام صنایع شیر ایران( سهامدار عمده) بوده وخارج آن هیچگونه مزیتی پرداخت نگردیده است.

مشخصات حسابرس و بازرس قانونی

الف) موسسه حسابرسی شاهدان(حسابداران رسمی ایران) در سال مالی مورد گزارش از سوی مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  به عنوان حسابرس مستقل وبازرس قانونی شرکت برای یک سال انتخاب گردید.

ب) حق الزحمه حسابرس مستقل وبازرس قانونی با توجه به مذاکرات صورت گرفته با امور حسابرسی صنایع شیر ایران به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای اظهار نظر در مورد صورت های مالی یک سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ طی یک قرارداد منعقد گردید.

ج) حسابرس وبازرس سال گذشته موسسه حسابرسی شاهدان بوده و در زمینه حسابرسی وبازرسی قانونی شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیری پگاه ارائه خدمت نموده است.

د) در اجرای ماده ۱۴۹ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت(مصوب سال ۱۳۴۷) موردی از سوی حسابرس مستقل وبازرس قانونی جهت استفاده از خدمات کارشناسی در عملیات حسابرسی مطرح نگردیده واز اینرو خدمات دیگری علاوه بر موضوع وظایف متداول حسابرسی صورت نگرفته است.

و) موسسه حسابرسی بهنام مشار  از سوی مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به عنوان حسابرس مستقل و بازرس علی البدل تعیین گردیده است.

اطلاعات مربوط به جلسات هیات مدیره

در طی سال مالی مورد گزارش ۱۲ جلسه از سوی هیئت مدیره در خصوص تبیین راهبردها وتصویب فعالیتهای صورت گرفته تشکیل گردیده که از حیث تعداد نفر جلسات ، ۳۱ جلسه می باشد. 

تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۳۰ اسفند۱۳۹۹  و اقدامات انجام شده

پیشنهادات هیات مدیره به مجمع

صورتخلاصه مذاکرات مجمع(شرح تکالیف)

درخصوص بند۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، رعایت مفاد ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت و پرداخت سود سهام ظرف مدت سه ماه و ارائه گزارش به مدیریت مالی شرکت صنایع شیر ایران به هیآت مدیره تکلیف شد

با توجه به یادداشت ۲-۵ صورتهای مالی تعیین تکلیف موجودی کالای امانی نزد دیگران و ارائه گزارش تفصیلی در این خصوص به مدیریت حسابرسی شرکت صنایع شیر ایران به هیآت مدیره تکلیف کردید

با توجه به یادداشت ۴-۹ صورتهای مالی، پیگیری اخذ سند برای زمین کارخانه به هیآت مدیره تکلیف شد و مقرر گردید در این خصوص گزارشات مستمر به مدیریت حقوقی و املاک شرکت صنایع شیر ایران ارائه گردد

اقدامات انجام شده

درخصوص بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی ، رعایت مفاد ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت و پرداخت سود سهام حسب سیاست گذاری شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیری پگاه و همچنین تصویب مجمع عمومی فوق العاده سهامداران محترم  مبنی بر افزایش سرمایه این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران ، مبلغ سرمایه شرکت در سال ۱۳۹۸  از مبلغ ۶۰ میلیارد ریال به ۲۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است .

با توجه موجودی کالای امانی شرکت نزد دیگران در پایان سال ۱۳۹۷ ، در سال ۱۳۹۸  شرکت های رادگستر پلاستیک ، تندیس پلیمر ، پرشیا پلاستیک ، آرین پلاستیک سبلان درخشان و بطری کیارش تعیین تکلیف گردید و همچنین شرکت سروش پلاستیک نیز طی برگزاری جلسه و تنظیم صورتجلسه در شرف انجام میباشد .

با توجه پیگیری اخذ سند برای زمین کارخانه در سال ۱۳۹۸ حسب پیگیری و اقدامات صورت گرفته واحد حقوقی این شر کت از شرکت مدیریت شهرک های صنعتی استان تهران و سایر دوایر و سازمان های ذیربط ، صدور سند تک برگی در حال انجام و در مراحل پایانی قرار دارد . 

بازسازی و نوسازی دستگاه ها شرکت با توجه به عمر بالای دستگاه های فعلی در اولویت امور این شرکت میباشد ، لذا این شرکت با بررسی نقاط ضعف و قوت و شرایط حاکم در بازار محصولات پلیمری ، نسبت به تهیه طرح توجیهی توسعه ای (شامل خرید دستگاه های تولید پریفرم ، ترموفرمینگ لیوان گرد و چهارگوش ، imel ، و ورقساز ) اقدام نموده و با فراهم نمودن مقدمات اخذ تسهیلات کم بهره از بانک آینده تشریفات خرید و دریافت تسهیلات و اخذ مجوز شرکت صنایع شیر ایران در دست اقدام میباشد .